ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
กองนโยบายและแผน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เพื่อเตรียมความพร้อมและปรึกษาหารือแนวทางในการบริหารงานและการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
ณ ห้องประชุม LRU Co-Working Space By GSB Startup ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”4588″]

Share to...

ใส่ความเห็น