ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2563
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม

Share to...