ประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะครุศาสตร์

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23)
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัมมนา
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อน และการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างแท้จริง
  2. เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และอาจารย์หรือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปแนวทางเดียวกัน
  3. เพื่อเสริมสร้างกลไกสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ฯ สำเร็จได้ตามเป้าหมาย และยั่งยืน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...