ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานในโปรแกรมระบบติดตามและประเมิณผลแห่งชาติ(eMENSCR)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้งานในโปรแกรมระบบติดตามและประเมิณผลแห่งชาติ(eMENSCR)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร์ (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี

ดูภาพเพิ่มเติม Facebook : กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...