อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
กองนโยบายและแผน จัดการอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่าย ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ, สำนัก, สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน
  3. เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ณ ห้องประชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : Plan Engagement LRU.

Share to...