การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรายภัฏเลย และบุคลากรกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ให้มีความสมบูรณ์และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถชี้นำสังคมจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นจากการพัฒนาของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารการประชุม คลิก

Share to...