ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น.
กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...