ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมฯ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางของสำนักงบประมาณ ในการใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด
  2. เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR)
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนที่ส่งข้อเสนอโครงการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกคน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม
– ภาพรวม
– ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
– ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
– ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

Share to...