ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนเฉพาะกิจฯ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 พ.ศ. 2564 – 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20)
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...