ปฐมนิเทศฯ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : 𝐔𝟐𝐓

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การปฐมนิเทศผู้รับจ้างปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : 𝐔𝟐𝐓)
ณ ห้องประชุมสัมมนา ห้องประชุมทางไกล และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เพื่อชี้แจงภาพรวมการปฐมนิเทศผู้รับจ้างปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : 𝐔𝟐𝐓) และเข้าร่วมงาน Online Series ตอนที่ 1 Live 𝐔𝟐𝐓 : Opening Talk โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : 𝐔𝟐𝐓) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เอกสารประกอบ : ปฐมนิเทศฯ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : 𝐔𝟐𝐓

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...