การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ (วิศวกรสังคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการย่อย)
ที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา หาระคุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เพื่อรับฟังรายงานแผนการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ของกองพัฒนานักศึกษา และคณะต่างๆ
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : Plan Engagement LRU.

Share to...