โครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน (Knowledge Management : KM) การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  กองนโยบายและแผน  ดำเนินการจัดโครงการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน (Knowledge Management : KM) การจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมฯ)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                   1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                   2. เพื่อสร้างความตระหนักและเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายมติ ครม.

                   3. เพื่อถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...