ประชุมผู้เกี่ยวข้องการขออนุญาตใช้ห้อง 20503 อาคาร 20

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องการขออนุญาตใช้ห้อง 20503 อาคาร 20 ของสาขาดนตรีซึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางดนตรีของสาขาดนตรีศึกษา ที่จัดโดยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...