ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามสถานะผลการดำเนินงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน และหารือประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) โดยมี นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...