การประชุมการถ่ายทอดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ (กิจกรรมย่อย) ตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยระบบ Project base Management (PBM)

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
กองนโยบายและแผน จัดการประชุมการถ่ายทอดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ (กิจกรรมย่อย) ตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโดยระบบ Project base Management (PBM)
ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการปรุม และ กล่าวชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ทั้ง 14 ข้อ และสอดคล้องกับหลักการดำเนินการพัฒนา 16 ประการ ตามแนวทางการติดตามการดำเนินงาน ของระบบ Project base Management (PBM)
พร้อมด้วยการบรรยาย เรื่อง “หลักการจัดทำข้อเสนอโครงการ (การเขียนโครงการ) เบื้องต้น” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประทศ : U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...