การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
กองนโยบายและแผนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกิจกรรมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : Plan Engagement LRU.

Share to...