การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 2

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
กองนโยบายและแผนร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

กิจกรรมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ของคณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ของคณะครุศาสตร์
และเวลา 15.30 – 16.30 น. เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : Plan Engagement LRU.

Share to...