ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2564 เนื่องด้วยกองนโยบายและแผน มีเรื่องเร่งด่วนสำคัญหลายเรื่อง ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายและสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ให้ก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และระบบราชการ

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...