ประชุมวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง

Share to...