ร่วมแสดงความยินดี และ ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมกับ บุคลากรศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน บุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ บุคลากรศูนย์ประสานงานชั่วคราวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
ร่วมแสดงความยินดี และ ต้อนรับ ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
และรับฟังนโยบายการบริหารงานจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...