ประกาศ ขยายเวลาการอนุมัติซื้อจ้าง และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Share to...