ชี้แจงงบฯ 65 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พร้อมด้วย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...