ชี้แจงงบฯ 65 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พร้อมด้วย ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายประดับพงศ์ บรรพลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...