การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ (แบบออนไลน์)
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ อนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ผู้แทน สป.อว. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เข้าร่วมประชุม และให้ความอนุเคราะห์บรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ผลดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจากการประเมินตนเองตามศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษา”

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...