การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
กองนโยบายและแผนจัดประชุม การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ของคณะองคมนตรี ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) คณะวิทยาการจัดการ
4) คณะครุศาสตร์
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทั้งนี้กองนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ทุกท่าน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...