พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...