การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณรายได้) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. และ 15.00 น.
กองนโยบายและแผน จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณรายได้) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคณะ และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ค่าวัสดุการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
 
และ จัดประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณรายได้) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศูนย์/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ค่าวัสดุการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
 
 

เอกสารประกอบการประชุม : Google Drive

Share to...