คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตามหนังสือสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ. 183/2564   ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564  เรื่อง ประเด็นและข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แจ้งกำหนดการ ประเด็นและข้อปฏิบัติการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)  ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระบรมราโชบาย  ที่มอบให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  โดยมีท่านพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  เป็นผู้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานดังกล่าว  ดังนั้น เพื่อให้การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 12 ตุลาคม    พ.ศ. 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้ที่นี่

Share to...