ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) กองนโยบายและแผน จัดประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด เพื่อให้การดำเนินงาน เรื่อง ประเด็นและข้อปฏิบัติในการตรวจเยี่ยม จากท่านองคมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จ โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษเป็นประธาน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...