ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
Share to...