พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านระบบออนไลน์

เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีประเด็นการตรวจเยี่ยมดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด  รายงานโดย ผู้ช่วยช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด รายงานโดย  ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ
3. การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ต่อมา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี  พูดคุยประเด็นวิศวกรสังคมกับกลุ่มผู้นำนักศึกษา และแสดงความคิดเห็นประเด็นปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน สร้างทัศนะคติในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ และการพัฒนาทักษะคุณสมบัติวิศวกรสังคมกับผู้นำนักศึกษา  5 ประการ คือ
  1. ฟ้าประทาน
  2. นาฬิกาชีวิต
  3. ไทม์ไลน์พัฒนาการ
  4. ไทม์ไลน์กระบวนการ
  5. M.I.C. modal

เอกสารประกอบ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...