ประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ

เอกสารประกอบ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...