การประชุมถ่ายทอดแผนความเชื่อมโยง การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมถ่ายทอดแผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์  ดวงพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมถ่ายทอดแผนการเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการ มี 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ฯ (OKR) ได้อย่างแท้จริง

ประเด็นที่ 2 เพื่อให้คณะ สาขาวิชา และอาจารย์หรือผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นไปแนวทางเดียวกัน

ประเด็นที่ 3 เพื่อเสริมสร้างกลไกสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนพัฒนาแผนงานยุทธศาสตร์ฯ สำเร็จได้ตามเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...