ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ(เบื้องต้น) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. กองนโยบายแผน  ได้จัดประชุมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ(เบื้องต้น) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย และแผนและกิจการพิเศษ  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และให้ดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ (เบื้องต้น) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ ตามเป้าหมาย(OKR)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...