ประชุมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองนโยบายแผน ได้จัดประชุมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมี รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และให้ดำเนินงานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ ตามเป้าหมาย(OKR)   และได้ทำการแบ่งกลุ่มกลั่นกรองข้อเสนอโครงการดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ   ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคาร 20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ    ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ  ณ ห้องประชุม 20309 ชั้น 3 อาคาร 20

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการาร

Share to...