ประกาศกระทรวง อว. เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง  การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งราชบัญญัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 2562 และข้อ15 ของกฏกระรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประกาศกำหนดให้สถาบัญอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น รวม 41 แห่ง 

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

Share to...