ประวัติความเป็นมา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดิมเรียกว่า “สำนักวางแผนและพัฒนา” เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ซึ่งในระยะเริ่มแรก ในปี พ.ศ. 2524 สำนักวางแผนและพัฒนานั้น เป็นเพียงงานหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525  วิทยาลัยครูเลยได้จัดงานแผนดังกล่าวขึ้นเป็น  “สำนักวางแผนและพัฒนา”  และให้อยู่ความรับผิดชอบรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 สำนักวางแผนและพัฒนา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาระบบบริหารของ สำนักวางแผนและพัฒนา แบ่งเป็น  2  ฝ่าย คือ

• ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
• ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้แก่สถาบันราชภัฏทุกแห่ง  สถาบันราชภัฏเลย  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”  โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  จึงส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนจากเดิม “สำนักวางแผนและพัฒนา”  มาเป็น  “กองนโยบายและแผน”  ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งการบริหารงานภายในกองนโยบายและแผน ออกเป็น 6 งาน ได้แก่
• งานธุรการและสารบรรณ
• งานงบประมาณและติดตามงบประมาณ
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย
• งานข้อมูลสารสนเทศ
• งานวิเทศสัมพันธ์ (อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภาษา)
ปัจจุบัน “กองนโยบายและแผน” อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Share to...