ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

WEBSITE :: plan.lru.ac.th

FACEBOOK :: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

E-MAIL :: plan.lru@hotmail.com

โทรศัพท์ :: 0-4283-5224-8 ต่อ 41145, 41146   โทร/โทรสาร. :: 0-4281-3061

Share to...