ผลการดำเนินงาน “แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู
  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โครงการ(หลัก)
วิดิทัศน์
รายงานผลการดำเนินงาน
ผลงานสิ้นสุดไตรมาส4
วิดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 1
วิดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พื้นที่เป้าหมาย บ้านบุฮมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พื้นที่เป้าหมาย บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
วิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พื้นที่เป้าหมาย บ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
วิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พื้นที่เป้าหมาย บ้านดอนหญ้านาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พื้นที่เป้าหมาย บ้านป่าหม้อ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
หนังสั้นโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562 (พื้นที่จังหวัดเลย)
หนังสั้นโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2562 (พื้นที่จังหวัดขอนแก่น)

 

 

*** อยู่ระหว่างรอการUpdate

Share to...