สารสนเทศ

นโยบายรัฐบาล

แผนงานยุทธศาสตร์ มหาาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แผนปฎิบัติราชการ 

การติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)

รายงานประจำปี 

 

ปฏิทินภารกิจ 

สารสนเทศ

  • สารสนเทศ ประจำปี 2561
  • สารสนเทศ ประจำปี 2560

 

 

 

คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณรายวิชาสนับสนุนการสอนภาคปฏิบัติ (วัสดุฝึก)

 

 

ข้อมูลบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

Share to...