ผลการดำเนินงาน “แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

  • รายงานผลการดำเนินงาน/คู่มือ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

  • วีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด
โครงการหลัก
แบบฟอร์ม
ผลการดำเนินงานทั้งหมด


  

Share to...