ผลการดำเนินงาน “แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน/คู่มือ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ

  • วีดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์

  • วีดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ คณะเทคโนอุตสาหกรรม


OnePage(รอบ 12 เดือน)
เล่มรายงานผล (รอบ 12 เดือน)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โครงการหลัก

 

 

Share to...