ประชุมสภามหาวิทยาลัย

  • ครั้งที่ 10/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

  • ครั้งที่ 9/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564)

  • ครั้งที่ 7/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

Share to...