ผลการดำเนินงาน “แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

  • รายงานผลการดำเนินงาน/คู่มือ แผนงานยุทธศาสตร์ฯ

  • วีดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 5 คณะ

  • วีดิทัศน์รายผลการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1- 4

  • เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น


OnePage(รอบ 12 เดือน)
เล่มรายงานผล (รอบ 12 เดือน)
คู่มือ
แบบฟอร์ม
โครงการหลัก

 

 

Share to...