ผลการดำเนินงาน “แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

รายงาน
คู่มือ
โครงการหลัก/ย่อย
พื้นที่เป้าหมาย
บันทึก/คำสั่ง
แบบฟอร์ม /เอกสารประชุม

Share to...