ผลการดำเนินงาน “แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

แบบฟอร์ม โครงการ/เอกสารประชุม
คู่มือ
โครงการทั้งหมด
พื้นที่เป้าหมาย
Share to...